Què ofereix Patrimoni Actiu?

 • Una àmplia experiència en diferents tipus d'intervencions arqueològiques (seguiments de control d'obres, excavacions preventives o d'urgència, excavacions incloses en projectes de recerca).
 • Més de quinze anys d'experiència en treballs de prospecció arqueològica i inventari d'elements patrimonials en diferents zones d'alta muntanya dels Pirineus catalans i andorrans.
 • Redacció, gestió i execució de projectes i plans estratègics de dinamització local basats en el patrimoni arqueològic, cultural i natural.
 • Assessorament a iniciatives locals i territorials de valorització turística i social dels seus recursos culturals i naturals, per a situar-los com actius de desenvolupament socioeconòmic.
 • Realització de projectes museístics adaptats a la realitat territorial i patrimonial.
 • Disseny de programes de màrqueting i comunicació del patrimoni cultural local i territorial.
 • Disseny, planificació i desenvolupament de cursos i programes de divulgació, educació i sensibilització del patrimoni cultural i natural.
 • Assistència tècnica en polítiques de planificació territorial que puguin afectar el patrimoni cultural.
 • Elaboració d'informes tècnics i memòries per la realització d'estudis d'impacte ambiental en planejaments urbanístics i en plans i projectes d'infraestructures amb incidència sobre el patrimoni cultural i natural (Plans Especials, POUMs, Planejaments Derivats,...)
 • Elaboració d'informes tècnics per la tramitació i declaració de Bens Culturals d'Interès Local (BCIL), i Bens Culturals d'Interès Nacional (BCIN).
 • Elaboració i realització de programes de recerca arqueològica i patrimonial.
 • Inventari i catalogació d'elements patrimonials.