Què ofereix Patrimoni Actiu?

 • Controls arqueològics preventius i intervencions d'urgència.
 • Excavació, identificació, registre i conservació de restes arqueològiques.
 • Prospecció del territori i documentació de jaciments arqueològiques.
 • Peritatges i estudis arqueològics i patrimonials de béns immobles.
 • Elaboració i realització de projectes de recerca arqueològica i patrimonial.
 • Redacció de plans directors, de gestió i conservació de béns culturals immobles protegits.
 • Disseny i gestió de bases de dades d'inventari de béns arqueològics i patrimonials.
 • Disseny, execució i gestió de projectes i plans estratègics de dinamització local basats en el patrimoni arqueològic, cultural i natural.
 • Elaboració de projectes museístics i museogràfics.
 • Disseny de programes de màrqueting i comunicació del patrimoni arqueològic i cultural.
 • Disseny, planificació i desenvolupament de cursos i programes de divulgació, educació i sensibilització del patrimoni cultural i natural.
 • Elaboració d'informes tècnics i memòries per la realització d'estudis d'impacte ambiental en planejaments urbanístics i en plans i projectes d'infraestructures amb incidència sobre el patrimoni cultural (Plans Especials, POUMs, Planejaments Derivats,...).
 • Elaboració d'informes tècnics per la tramitació i declaració de Bens Culturals d'Interès Local (BCIL), i Bens Culturals d'Interès Nacional (BCIN).