Què ofereix Patrimoni Actiu?

  • Una àmplia experiència en controls i seguiments arqueològics d'obres i projectes urbanístics.
  • Vint anys d'experiència en treballs de prospecció arqueològica i inventari d'elements patrimonials en diferents zones d'alta muntanya dels Pirineus catalans i andorrans.
  • Estudis patrimonials de béns immobles.
  • Redacció, gestió i execució de projectes i plans estratègics de dinamització local basats en el patrimoni arqueològic, cultural i natural.
  • Realització de projectes museístics adaptats a la realitat territorial i patrimonial.
  • Disseny de programes de màrqueting i comunicació del patrimoni cultural local i territorial.
  • Disseny, planificació i desenvolupament de cursos i programes de divulgació, educació i sensibilització del patrimoni cultural i natural.
  • Elaboració d'informes tècnics i memòries per la realització d'estudis d'impacte ambiental en planejaments urbanístics i en plans i projectes d'infraestructures amb incidència sobre el patrimoni cultural (Plans Especials, POUMs, Planejaments Derivats,...)
  • Elaboració d'informes tècnics per la tramitació i declaració de Bens Culturals d'Interès Local (BCIL), i Bens Culturals d'Interès Nacional (BCIN).
  • Elaboració i realització de programes de recerca arqueològica i patrimonial.